N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

TARPTIPINIŲ SANTYKIŲ STRUKTŪRA
  Veidrodinių santykių struktūra

Kiekvienoje kvadroje yra dvi veidrodinių IM tipų poros.
Šių santykių ypatybes apžvelgsime kokybinių struktūrų metodu. Pavyzdžiui, „Don Kichoto“ ir „Robespjero“ sąveika.
 

Veidrodinių IM tipų santykiai pagal KSM.
 
Sutartinis žymėjimas:
– „Robespjeras“
– „Don Kichotas“

Piešinėlyje matome, jog „Don Kichoto“ kūrybinė sritis sutampa su „Robespjero“ savęs įtvirtinimo sritimi, o „Robespjero“ kūrybinė sri­­tis – su „Don Kichoto“ savęs įtvirtinimo sritimi. Vyksta abipusis organizacijos aspekto stiprinimas. Be to, „Don Kichoto“ sugestyviosios funkcijos turinys sutampa su „Robespjero“ savęs vertinimu, o „Ro­bespjero“ sugestyviosios funkcijos turinys – su „Don Kichoto“ savęs vertinimo principu.
Kai tai atsispindi gyvenime? „Don Kichotas“, kad suvoktų save, priverstas ieškoti visybinės išorinės situacijos, kurios egzistavimu objektyviame pasaulyje jis neabejoja. „Robespjeras“ – visybinės išorinės situacijos kūrimo specialistas: jis jos neieško, jis ją kuria. „Robespje­rui“ susidūrus su „Don Kichoto“ savęs įtvirtinimo konservatyvumu, kyla refleksinis noras paaiškinti „Don Kichotui“, kaip šį konservatyvu­mą įveikti.
Atitinkamai, „Robespjeras“ turi būti įsitikinės, kad jo pasaulio su­vokimas atitinka tikrovė. Šiuo atveju jis ypač konservatyvus. O „Don Kichoto“ subjektinė logika – tai kūrybos sritis: visa pasaulyje galima paaiškinti skirtingai. Todėl „Don Kichotui“ kyla refleksinis noras paaiškinti „Robespjerui“ kaip įveikti jo konseratyvumą. Tokiu būdu veidrodinių IM tipų antrosios funkcijos yra išreikalautos.
Trečiosios funkcijos srityje:
– „Don Kichotas“ lyg ir parodo „Robespjerui“, kad nėra jokio rei­kalo treniruoti save kaip „autonominį karinį vienetą“ ir atsisakyti sen­sorinių malonumų, kad svarbiau siekti aplinkinių meilės ir pagarbos;
– „Robespjeras“ parodo „Don Kichotui“, kad nėra reikalo kentėti dėl blogų santykių – visiškai pakanka suskirstyti žmones į „mūsiškius“ ir „nemūsiškius“, ir tada bendrauti tik su „mūsiškiais“. Nepalyginamai svarbesnis sensorinis nepažeidžiamumas.
Veidrodiniai IM tipai trečiojoje funkcijoje retai pateikia vienas kitam „minusus“. Juk vieno kurio prastesnis savęs vertinimas automa­tiš­kai antisugestuoja kitą, t.y., antrajam tai neteikia malonumo.
Veidrodinį IM tipą būtų galima palyginti su griežtu mokytoju. Jis demonstruoja žmogui, be to, visiškai automatiškai ir be jokių spe­cialių pastangų, tą savo aktyvumo ir kūrybiškumo sritį, kurios jam trūks­ta. Giliau žvelgiant į veidrodinio IM tipo direktyvinį elgesį galima pastebėti veiksmų būdą, kurį reikėtų pasirinkti, jei jūs būtumėte pa­kankamai suvokūs. Todėl „Don Kichotas“, stebėdamas„Robespjerą“, gali mokytis kruopštumo, patikimumo, tvarkingumo, gebėjimo sa­varankiškai kurti visybines situacijas, o ne būti agresyviai nusiteikęs dėl šios situacijos nebuvimo.
„Robespjeras“ gali pasimokyti iš „Do Kichoto“ drąsos interpretuoti, svei­ko avantiūrizmo, gebėjimo laisvai ginti savo požiūrį, gebėjimo gau­ti sensorinį pasitenkinimą, visiškai nesirūpinant savo karingumu ir autonomiškumu.
Todėl veidrodinių IM tipų žmonės lengvai tampa draugais. Su­pran­tama, draugai gali ir pasiginčyti, tačiau iki konfliktiškų situacijų pri­einama labai retai. Priklausomai nuo amžiaus, patirties ir cha­rak­terio ypatybių, vienas iš draugų dažniausiai tampa lyderiu, o kitas – pavaldžiu jam. Atitinkamai, vienas jų santykiuose tampa mokytoju ir patarėju, kitas – mokiniu. Veidrodinių IM tipų žmonių santuoka taip pat nėra psichologiškai konfliktiška. Stebėjimai parodė, kad ekstravertui darantis intravertu arba intravertui – ekstravertu, jų direktyvinis elgesys tampa panašus į veidrodinio IM tipo direktyvinį elgesį.
„Žiūriu į tave kaip į veidrodį! Tikras stebuklas!“

Veidrodinių poros:
Don Kichotas – Robespjeras
Hugo – Diuma
Hamletas – Jeseninas
Žukovas – Gorkis
Napoleonas – Draizeris
Džekas Londonas – Balzakas
Štirlicas – Gabenas
Hekslis – Dostojevskis
 
 
 
 
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos