namo paðtas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svieèiø knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Ðturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

TARPTIPINIØ SANTYKIØ STRUKTÛRA
  „Gama“ kvadra:


  – loginis–intuityvus ekstratimas (Dþekas Londonas),

– sensorinis–etinis ekstratimas (Napoleonas),

– etinis–sensorinis introtimas (Draizeris),

– intuityvus–loginis introtimas (Balzakas).


 
 

Aspektiniai IM tipø santykiai kvadroje:

Gaunu ið ðalies – 1 + 4 –
+ – papildantieji IM tipai.

Pateikiu aplinkai – 3 + 2 –
 + – aktyvatorius + veidrodinis.

Savæs suvokimas – 1 + 3 –
+ – aktyvacijos santykiai.

Pasaulio suvokimas – 2 + 4 –
+ – veidrodinis + papildantysis.
 
Savæs vertinimas –  – aktyvatorius.

Produkcijos gaminimas – – veidrodinis.

Mano pasaulis, mano vieta –  – papildantysis.
 
 

 

    © Praðvieta UAB 2006. Visos teisës saugomos