namo paðtas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svieèiø knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Ðturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

TARPTIPINIØ SANTYKIØ STRUKTÛRA
  „Alfa“ kvadra:


– intuityvus – loginis ekstratimas (Don Kichotas),

– etinis – sensorinis ekstratimas (Hugo),

– loginis – intuityvus introtimas (Robespjeras),

– sensorinis – etinis introtimas (Diuma).

 
 

Aspektiniai IM tipø santykiai kvadroje:

Gaunu ið ðalies – 1 + 4 –
  + – papildantieji IM tipai.

Pateikiu aplinkai – 3 + 2 –
  + – aktyvatorius + veidrodinis.

Savës suvokimas – 1 + 3 –
  +   – aktyvacijos santykiai.

Pasaulio suvokimas – 2 + 4 –
+   – veidrodinis + papildantysis.

Savës vertinimas –      – aktyvatorius.
Produkcijos gaminimas – – veidrodinis.
Mano pasaulis, mano vieta –  – papildantysis.
 
 
 

 

    © Praðvieta UAB 2006. Visos teisës saugomos