namo paðtas IM tipai
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svieèiø knyga
   
„Alfa“
„Beta“
„Gama“
„Delta“
„Ðturvalas“
Komentaras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   

TARPTIPINIØ SANTYKIØ STRUKTÛRA
  „Beta“ kvadra:


  – etinis–intuityvus ekstratimas (Hamletas),

– sensorinis–loginis ekstratimas (Þukovas),

– intuityvus–loginis introtimas (Jeseninas),

  – loginis–sensorinis introtimas (Gorkis).

 
 

Aspektiniai IM tipø santykiai kvadroje:

Gaunu ið ðalies – 1 + 4 –
+   – papildantieji IM tipai.

Pateikiu aplinkai – 3 + 2 –
  +  – aktyvatorius + veidrodinis.

Savæs suvokimas – 1 + 3 –
  +   – aktyvacijos santykiai.

Pasaulio suvokimas – 2 + 4 –
 +  – veidrodinis + papildantysis.
 
Savës vertinimas –  – aktyvatorius.

Produkcijos gaminimas – – veidrodinis.

Mano pasaulis, mano vieta –  – papildantysis.
 
 

 

    © Praðvieta UAB 2006. Visos teisës saugomos