N A M O    P A Š T A S   I M   T I P A I
   apie    pagrindai   KSM   funkcijos   santykiai   nuorodos   testai   svečių knyga

SOCIONIKOS PAGRINDAI
  Skirstymas IM tipo komponenčių, lemiančių konkrečių aspektų          (funkcijų) turinį

Kiekvienos funkcijos turinį lemia viena iš IM tipo komponenčių. Jų išsidėstymas neatsitiktinis. IM tipo komponentės skirstomos pagal funkcijas, įvertinant ribojimus, kuriuos sudaro dvi papildančios dichotominių kriterijų grupės.
Pirmasis papildantis kriterijus – tai „gavimo iš šalies“ ir „pateikimo aplinkai“ vertinimo turinys iracionaliomis arba racionaliomis psichologinio tipo funkcijomis. Dėl šios priežasties, psichologinio tipo funkcijų (priešingos esmės) kompensacines poras atitinka IM tipo komponenčių kompensacinės poros:
 
IRACIONALIOS
FUNKCIJOS  Pagal Jungą

intuicija
pojūčiai
KOMPONENTĖS  IM tipo

intuicija
sensorika
RACIONALIOS
FUNKCIJOS   Pagal Jungą

mąstymas
jausmas
KOMPONENTĖS  IM tipo

logika
etika

Racionalios ir iracionalios komponentės porų viduje nesąveikauja (kad išvengtų konkurencijos), todėl imami papildomi komponenčių išsidėstymo pagal IM tipo funkcijas ribojimai.
Iš tikrųjų sveika žmogaus psichika neišvengiamai realizuoja kompensacijos principą, užtikrinantį visuminį ir objektyvios, ir subjektyvios realybės suvokimo pobūdį. Pagal tai funkcijų 1 + 3 bloke, kuris atsakingas už savęs suvokimą, viena funkcija yra pasyvaus pobūdžio, kita – aktyvaus. Funkcijų 2 + 4 bloke, kuris atsakingas už pasaulio suvokimą, toks pat santykis. Funkcijų 1 + 4 bloke, kuris atsakingas už situacijos analizė pasyvios nuostatos požiūriu, t.y., gavimą iš šalies, viena funkcija orientuota į savęs suvokimą, kita – į pasaulio suvokimą. Tą patį galima pasakyti apie funkcijų 3 + 2 bloką, atsakingą už aktyvios nuostatos analizė, t.y., pateikimą aplinkai.
Tas pats kompensacijos principas veikia, kai komponentės išsidės­to pagal IM tipo funkcijas. Šis išsidėstymas privalo tenkinti du reikalavimus:
– „savęs suvokimo“ ir „pasaulio suvokimo“ blokai turi būti su­balansuoti, t.y., juose privalo būti viena racionali komponentė ir viena iracionali;
– turi išlikti informacinės ir motyvacinės sistemų vientisumas (žr. lentelėje), t.y., viena komponentė turi būti orientuota į tikėtinus įvykius ir dominuojančius poreikius, kita, atitinkamai, – į mažai tikėtinus įvykius ir antraeilius poreikius.
Akivaizdu, kad nurodytas sąlygas atitinka tik šios aštuonios komponenčių kombinacijos:
 
1 2 funkcijos – intuicija 4 funkcijos – logika

3 funkcijos – sensorika 1 funkcijos – etika
 
2 2 funkcijos – intuicija 4 funkcijos – etika

3 funkcijos – sensorika 1 funkcijos – logika
 
3 2 funkcijos – sensorika 4 funkcijos – logika

3 funkcijos – intuicija 1 funkcijos – etika
 
4 2 funkcijos – sensorika 4 funkcijos – etika

3 funkcijos – intuicija 1 funkcijos – logika
 
5 2 funkcijos – logika 4 funkcijos – intuicija

3 funkcijos – etika 1 funkcijos – sensorika
 
6 2 funkcijos – logika 4 funkcijos – sensorika

3 funkcijos – etika 1 funkcijos – intuicija
 
7 2 funkcijos – etika 4 funkcijos – intuicija

3 funkcijos – logika 1 funkcijos – sensorika
 
8 2 funkcijos – etika 4 funkcijos – sensorika

3 funkcijos – logika 1 funkcijos – intuicija
 
Jei gavimo bloke yra išsidėsčiusios racionalios funkcijos, tai pateikimo bloke – iracionalios, ir atvirkščiai. Atitinkamai, pirmuoju atveju (1–4 kombinacijos) IM tipo struktūroje gavimą realizuoja motyvacinė sistema, o pateikimą – informacinė sistema. Ir atvirkščiai, antruoju atveju (5–8 kombinacijos) gavimą realizuoja informacinė sistema, o pateikimą – motyvacinė sistema.
Antroji papildančių kriterijų grupė – tai abstraktus arba konkretus savęs ir pasaulio suvokimas. Pagal K.Jungą abstrahavimas yra intravertinis libido judėjimas. Todėl abstraktus savęs suvokimas – tai savęs, kaip subjekto, suvokimas (1 f. + 3 f.). Jį kompensuoja konkretus pasaulio, kaip objekto, suvokimas (2f. + 4 f.). Tokį suvokimo principą socionikoje atitinka introtimiškumo kategorija.
Abstraktų pasaulio, kaip subjekto, suvokimą kompensuoja konkretus savęs, kaip objekto, suvokimas, kas atitinka ekstratimiškumo kategoriją.
Jeigu kurios nors nuostatos atžvilgiu supainiojami suvokimo prin­cipai, žala psichikai neišvengiama.
Taigi visos aštuonios nurodytos kombinacijos gali būti ir ekstratimiškos, ir introtimiškos, t.y., pasireikšti dviem variantais. Tokiu atveju kombinacijų gali būti šešiolika.
„Kaip pirštu į akį!“
    © Prašvieta UAB 2006. Visos teisės saugomos